Katalog stron ABIX

Podkategoria - strategie

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

Planowanie przestrzenne - poziomy i zakres opracowań planistycznych

Ogólne zadania planowania 1. Poszukiwanie rozwiązań, które zapewniłyby największe korzyści z podejmowanych przedsięwzięć i angażowanych środków, mierzonych w wielkościach charakterystycznych dla misji podmiotu, którego planowanie dotyczy. Wielkości te będą wyrażane różnymi jednostkami i wskaźnikami ze względu na dziedzinę, która jest przedmiotem planowania: w zagadnieniach społecznych będą to wskaźniki opisujące wykształcenie lub poziom życia, w ekonomii stopa zwrotu z inwestycji. Planowanie należy rozpatrywać: o na poziomie strategicznym: wybór priorytetowych dziedzin i określenie celów (oczekiwanych wartości opisanych charakterystycznymi dla tej dziedziniy wskaźnikami), w które podmiot zamierza zainwestować (rozwijać), aby uzyskać najwyższą rentowność inwestycji, o na poziomie wyboru środków (narzędzi), wariantów, standardów (jakości, kompletności), tempa, które będą najefektywniejsze przy realizacji założonych celów strategicznych. 2. Przewidywanie i zapobieganie konfliktom pomiędzy podmiotem a innymi osobami (partnerami, pomiędzy poszczególnymi jednostkami, które tworzą podmiot, bądź mają nań wpływ), gdy interes podmiotu jako całości jest sprzeczny z interesem innych osób. 3. Zdefiniowanie kierunków działań operacyjnych i określenie form organizacyjno - prawnych służących ich realizacji.